Kategoriarkiv: Studier

Forelesningsrekke om feministisk økonomi

Kvinner og økonomi er et av tre satsingsområder for Kvinneuniversitetet i Norden, og vi ønsker å utvikle et studietilbud i dette temaet. I første rekke har vi utviklet en forelesningsrekke på 6 forelesninger.

Forelesningene spenner fra personlig økonomi i hverdagsliv og lokalsamfunn, via verdsetting av ulønnet arbeid og kjønns-konsekvenser av offentlige budsjetter, kvinneperspektiv på kommunaløkonomi, samfunnsøkonomi og velferdsstat, til og  kvinneperspektiv på global økonomi og menneskerettigheter.

Faget feministisk økonomi er et undervisningsfag ved flere universiteter i verden. I Norge er det relativt ukjent til tross for at den internasjonale organisasjonen av kvinnelige økonomer ble stiftet for mer enn 30 år siden, at den utgir et internasjonalt tidsskrift og at den har jevnlige internasjonale årsmøter der målrettingen for organisasjonens arbeid og faglig innhold blir vedtatt.

Forelesninger om feministisk økonomi høsten 2016

Alle forelesningene starter med en forelesning om tema. Etter hver forelesning blir det en kort kommentar forberedt av en kommentator, før det blir anledning til en plenumsdiskusjon. Vi forbeholder oss retten til å endre rekkefølgen og foreta andre disposisjoner ved behov.

Dag 1: Mandag 12.september 2016 kl 17-20 i Eldorado Bokhandel i Torggata, Oslo
Tittel: Kvinner i landbruket
v/Margaret Eide Hillestad, samfunnsøkonom

Dag 2: Mandag 19.september 2016 kl 17-20 i Eldorado Bokhandel i Torggata, Oslo
Tittel: Kvinner i norsk økonomi v/Charlotte Koren, pensjoner forsker

Dag 3: Mandag 17.oktober 2016 kl 17-20 i Eldorado Bokhandel i Torggata, Oslo
Tittel: Fra verdsetting av ulønnet arbeid til menneskerettigheter og økonomisk politikk v/Margunn Bjørnholt, Forsker 1, NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress)

Dag 4: Mandag 24.oktober 2016 kl 17-20 i Eldorado Bokhandel i Torggata, Oslo
Tittel: Språk: Metaforer og økonomi
v/Berit Von Der Lippe Professor Emeritus BI

Dag 5: Mandag 7.november 2016 kl 17-20 i Eldorado Bokhandel i Torggata, Oslo
Tittel: Feministisk økonomi og bærekraftig utvikling
v/Iulie Aslaksen seniorforsker ved Statistisk sentralbyrå

Dag 6: Mandag 14.november 2016 kl 17-20 i Eldorado Bokhandel i Torggata, Oslo
Tittel: Historien bak feministisk økonomi v/Berit Ås, professor emeritus og æresdoktor

For å dekke kostnadene ved forelesningsrekken er det inngangsbillett på kr 100 per kveld.
Det blir enkel servering før hver forelesning.

Påmelding til Margaret E. Hillestad: meh@agrianalyse.no – senest kvelden før.

Kvinneuniversitetet i Norden videre med studium om vold

Justisdepartementet snudde, og gir Kvinneuniversitetet i Norden 150.000 kroner til videreutvikling av studium om vold mot kvinner og barn.

Skrevet av Mariann Vatne, Helgelands blad. Gjenbrukt med tillatelse.

Det blir ikke noe nytt opptak inneværende studieår, men stiftelsen med kontoradresse på Nesna har henvendt seg til Nord universitet med ønske om at de tar studiet inn i sitt ordinære program fra neste studieår.

– Alle snakker om behovet for mer kunnskap, så det er en gåte at det skal være vanskelig å få finansiert et slikt studium. Kjønn har ulike roller i voldsproblematikken, og det må man også forstå hvis man skal klare å forebygge volden, sier styremedlem Arna Meisfjord og styreleder Kjersti Kvalvik.

– I likestillingslandet Norge finnes det noen mørke flekker der det ikke er likestilling, og dette er en slik flekk, sier Berit Ås, som også sitter i styret til Kvinneuniversitetet.

Arna Meisfjord, Berit Ås og Kjersti Kvalvik er valgkomité i Kvinneuniversitetet i Norden, og hadde møte ved småbåthavna i Sandnessjøen torsdag.
Arna Meisfjord, Berit Ås og Kjersti Kvalvik

Søkte midler

Kvinneuniversitetet i Norden har hatt to opptak av studiet «Vold mot kvinner – Retten til et liv uten vold» gjennom Høgskolen i Nesna, men fikk avslag fra Justisdepartementet på midler til et tredje opptak i høst.

Kvinneuniversitetet søkte også om midler til å videreutvikle studiet mer i retning av vold også mot barn, og har inngått en samarbeidsavtale med Den norske jordmorforening i den forbindelse. Målet er også å utvikle «Vold mot kvinner og barn» til et årsstudium.

– Vold mot mor er også vold mot barn, fastslår Arna Meisfjord.

Videreutvikling

Etter en ankerunde, har departementet delvis ombestemt seg, og gir 150.000 kroner til videreutvikling av studiet. I neste uke starter ei arbeidsgruppe planlegginga av en konferanse som skal samle ressurspersoner til dette arbeidet.

Torsdag møttes for øvrig Kjersti Kvalvik, Arna Meisfjord og Berit Ås til valgkomitémøte i Sandnessjøen. Kvinneuniversitetet skal ha styremøte i løpet av høsten, og komiteen foreslår tre nye inn i styret på syv.

Stiftelsen har ikke lenger daglig leder og kontor på Nesna, men et arbeidende styre.

Kvinner og økonomi

Berit Ås har feriert i halvannen måned på feriestedet sitt på Lille Vandve i Dønna, og er nå på vei sørover igjen. Foruten fokuset på vold mot kvinner, har Kvinneuniversitetet i Norden også et annet tyngdepunkt; feministisk økonomi, som handler om hvordan økonomi slår ulikt ut for kvinner og menn, og Ås er særlig involvert i dette arbeidet.

I høst arrangeres det nytt kurs om feministisk økonomi i Oslo, bestående av seks forelesninger med ulike professorer. Det ble også arrangert i fjor.

Voldsstudiet er i gang

Jeg ble ikke sent til jorden for å drepe, så meg skal ingen slepe i krig her president.

Slik starter en vise laget av Boris Vian, en fransk forfatter født i 1920 og død i 1959. Denne strofen er en påminnelse om at bruk av vold ikke er løsningen på konflikter og problemer. Vi husker alle kvinnene foran parlamentsbygningen i Liberia – hvor de satt for å tvinge mennene til å inngå fredsavtale. Det var en av de 15 kvinnene som har fått fredsprisen. Fredsprisen ble første gang delt ut i 1901.

FNs resolusjon 1325 om kvinner i krig og konflikt skal nettopp sikre kvinners rett til å være med i fredsbyggende arbeid og fredsprosesser generelt. For hvem er det som må bygge opp landet når sønner, brødre, ektemenn og fedre har omkommet i krigen? Jo, det er kvinner. Dersom kvinnene hadde vært representert i fredssamtalene i Afghanistan hadde kanskje ikke Sharialovene blitt innført og kvinner kunne gå på skole.

Vi er ikke helt fri for vold i Norge heller. Det er mer enn hver fjerde kvinne som er utsatt for vold av partner, og en av ti har opplevd å bli utsatt for grov vold. Mange kvinner må forlate sine hjem fordi hjemmet ikke lenger er et trygt sted å være for henne og barna. Mange opplever også at de ikke kan være trygge selv når de har forlatt hjemmet. Av 30 drap i 2006 var det 10 kvinner som ble drept av sin samlivspartner.

Det er mange barn som mobbes i barnehage og skole, og det er voksne som opplever vold på arbeidsplassen. Vi husker en kvinnelig ansatt i NAV som ble drept på jobb.

Kvinneuniversitetet Norden vil samle kunnskap om kvinner og kvinners liv, vi vil formidle denne kunnskapen til de som kan nyttiggjøre seg denne kunnskapen; dere.
Vi ønsker studentene velkommen og takker dere for at dere har søkt og møtt opp! Uten den interessen som dere har vist, så hadde selvsagt ikke studiet kommet i gang. Vi er spent på hvordan dere vil ta imot opplegget som vi har laget og vi er svært interessert i ros og ris for å kunne gjøre opplegget bedre. Det vil bli et utviklingsarbeid fra alle parter. Da må dere huske på at deltakelse gir bedre læring.

Vi vil takke Høgskolen i Nesna for det fine samarbeidet som vi har, både generelt og spesielt med hensyn til dette studiet. Som Askeladden så har Kvinneuniversitetet vært helt avhengig av gode hjelpere for å få dette studiet på plass, og Høgskolen i Nesna har vært og er svært positiv for oss.
Vi er også svært takknemlig for at Nordland fylkeskommune har bevilget kr. 100.000,- til gjennomføring av studiet. Dette har vært helt avgjørende for at vi i dag kan starte opp. Vi er helt avhengige av politikere som forstår problematikken rundt vold mot kvinner og som dermed er villige til å støtte alle gode krefter som ønsker å gjøre en innsats for å forebygge vold på alle plan i samfunnet.

Sist men ikke minst vil vi takke Nesna kommune. Vi takker ordføreren for de gode ord som vi har hørt her i dag og vi takker for at Nesna kommune stilte opp med å gi Kvinneuniversitetet kr. 100.000,- til den kapitalen som vi trengte for å kunne bli registrert som en selvstendig stiftelse.
Jeg vil også takke Arna Meisfjord for den innsatsen hun har gjort for å stable studiet på bena, få studiet godkjent som en del av et høgskolestudium, og mobilisere kvinner til å melde seg som studenter. Uten henne ville det ikke blitt et fag.

Skal vi lykkes i ambisjonen med å hindre vold mot kvinner, og her gjelder nulltoleranse!!, så må vi alle være gode hjelpere for hverandre. Bare i fellesskap kan vi lykkes med en slik ambisjon. Det gjelder fagfolk og enkeltpersoner, det gjelder kommuner og politikere og utdanningsinstitusjoner. Og ikke minst media, som har et særskilt ansvar for å synliggjøre denne nulltoleransen når det gjelder vold.

Da vil jeg ønske oss alle lykke til med studiet.

Åpning av nytt studium om vold mot kvinner

Torsdag 10. oktober, kl. 09.00, åpner et nytt studium ved Høgskolen i Nesna. Studiet er kommet i stand etter et samarbeid mellom Kvinneuniversitetet i Norden og Høgskolen i Nesna. Studiet er på 15 studiepoeng og har samlinger i høstsemesteret 2013 og vårsemesteret 2014 og navnet på studiet er ”Retten til et liv uten vold”. Justisdepartementet har støttet utvikling av faget med kr. 100.000,- og Nordland fylkeskommune har gitt kr. 100.000,- til gjennomføring av studiet. Studiet er et pilotprosjekt og det er så langt 12 studenter som har takket ja til å delta. Det vil fortsatt være mulig å søke opptak.

Til åpningen er det invitert flere gjester. Ordfører Marit Bye vil ønske studentene velkommen til Nesna. Leder i styret for Kvinneuniversitetet i Norden, Margaret Eide Hillestad, vil være til stede og hilse studentene. Instituttleder Hanne Davidsen ønsker velkommen til Høgskolen i Nesna. Det vil også bli kunstnerisk innslag.

Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Hild-Marit Olsen representer Nordland fylkeskommune og hun vil både ønske studentene velkommen og gi en forelesning omkring temaet vold mot kvinner.
-Vi er stolte over at vi har klart å komme i gang med dette studiet, og vi gleder oss stort til å møte studentene og til å delta i det utviklingsarbeidet som dette studiet er, sier Arna Meisfjord, som er styremedlem i Kvinneuniversitetet i Norden og prosjektansvarlig for studiet.

-Det er stort behov for kunnskap om problematikken vold mot kvinner og Høgskolen i Nesna mener dette er viktig videreutdanning for de yrkesgrupper som vi utdanner, slik som lærere, førskolelærere og helsepersonell, sier instituttleder ved Høgskolen i Nesna, Hanne Davidsen. Vi må heller ikke glemme at vold mot mor alltid er vold mot barna. Ikke bare fordi slik vold i seg sjøl er skadelig for barn, men også fordi en mor som blir utsatt for vold, kan få sin omsorgsevne for barna sterkt redusert, tilføyer Davidsen.

For nærmere informasjon kan dere kontakte:
Hanne Davidsen, instituttleder Høgskolen i Nesna.
Arna Meisfjord, prosjektansvarlig for studiet.

Retten til et liv uten vold: Program for samlingene

Program for samlingene
(Med forbehold om endringer).
15 studiepoeng i samarbeid mellom Høgskolen i Nesna og Kvinneuniversitetet i Norden.

Første samling: 24.-26. september 2014

Onsdag 24.9.2014: Kl. 09.00: Velkommen ved prosjektleder Arna Meisfjord. Kulturinnslag. Hilsninger Kl. 09.30: Åpningsforelesning ved xx: Hvordan jobber xx med problemfeltet vold mot kvinner? Om kvinnenettverket mot vold osv. Kl. 11.30: Lunsj. Kl. 12.30 – 13.00: Agenda og mål ved samlingen kurset og denne samlingen ved prosjektleder Arna Meisfjord og faglig leder og advokat Gunhild Vehusheia Kl. 13.00 – 15.15: Bli kjent med hverandre og studiet. Arbeidskrav og eksamen. Gjennomgang av pensum. Kort gjennomgang av samlingene. Kl. 15.30- 17.00: Kort innføring til norske rettssystemet ved Gunhild Vehusheia. Om juridisk metode. Hvorfor starte med det rettslige grunnlaget for et liv uten vold? 19.00 Felles, frivillig middag for de som kan og ønsker

Torsdag: Kl. 09.00: Utvalgte straffelovsbestemmelser #voldtekt #seksuell trakassering #seksuelle overgrep og incest. Fra formelle til reelle muligheter – eksempler fra praksis Kl. 10.00: Voldtekt– oversikt over dagens rettslige grunnlag med et kort historisk tilbakeblikk v/ doktorgradsstipendiat i samfunnsgeograf Anne Bitsch og Gunhild Vehusheia Kl. 11.30 – 12.15: Lunsj Kl. 12.15 – 14.30: – Begrepene vold, voldtekt, fornærmet, overgriper. Samtykkebegrepet. Verdige og uverdige offer. Mangfoldige begrep. Hva betyr de? Hvilken makt har språket? Etikk/moral vs jus. Forholdet mellom jus og politikk. De rettslige skrankene/de rettslige kravene/den rettslige forankringen – Ulike fortolkningsrammer når det gjelder vold Kl. 14.30 – 16.30 Kvinner – en vare? Ved Gunhild Vehusheia – Eksempel på sammenhengen mellom internasjonal og nasjonal lovgivning, jus og politikk. Om tvangsarbeid, menneskehandel, prostitusjon (sexkjøpsloven) mm. Kl. 16.30 – 17. 00 Inndeling i grupper. Valg av representanter

Fredag: Kl. 09.00 -11.30 Skrivekurs Kl. 11.30 – 12.00 Veiledning i oppgaveskriving v/ Arna Meisfjord. Hva er spesielt med juridisk oppgaveskriving v/Gunhild Vehusheia Kl. 11.30 – 13.00 Avslutning første samling. Spørsmål. Oppsummering.

Andre samling: 4. – 6. februar 2015

Onsdag 4. februar 2015: Kl. 09.00: Innledning ved prosjektleder Arna Meisfjord og advokat Gunhild Vehusheia. Agenda og mål med samlingen. 09.15 – 11.15 Arbeidet med refleksjonsnotat/arbeidskrav for å få lov til å gå opp til eksamen ved Arna Meisfjord – Gjennomgåing av krav til skriftlige arbeid – Studentene skal gruppevis legge fram og drøfte sine problemstillinger Kl. 11.15 Lunsj. Kl. 12.00 Internasjonale rettskilder ved post doc og advokat Helga Aune og Gunhild Vehusheia – Hva står i de internasjonale konvensjoner og regelverk? EMK/CEDAW/EU/ – Bruken av disse i Norge? Hvordan kan de brukes – og hvordan brukes de faktisk? – Hvordan forplikter dette Norge? -Summegrupper: Hva betyr menneskerettighetene i praksis i Norge? Kl. 14.30 – 17.00: Likestillingsloven ved Helga Aune – Begrepene diskriminering og dobbeltdiskriminering – Sammenhengen med andre rettslige grunnlaget for et liv uten vold – Kunsten å se og stille diagnose – eksempler ved Helga Aune

Torsdag: Kl. 09.00 – 11.30: Profesjonsansvaret v Helga Aune og Gunhild Vehusheia Hvilket ansvar har barnehage, skole, barnevern, politi, lege, idrettsmiljø dersom det finnes mistanker om vold? Hva kan de gjøre, og hva må de gjøre? Digital mobbing Hvem har ansvaret når strukturene svikter? Tapt skolegang – muligheter for erstatning? Kl. 11.30- 12.15 Lunsj Kl. 12.15 – 14.00 Arbeidsgivers/myndigheters aktivitetsplikt ved Helga Aune Kl. 14.15-17.00 Kort om retten til erstatning ved Gunhild Vehusheia Ansvarsgrunnlag, årsakssammenheng, tap. Generell erstatningsrett. Om oppreisning, mènerstatning, erstatning for utgifter, erstatning for tapt arbeidsfortjeneste og fremtidig arbeidsfortjeneste. Foreldelse. Viktige tips og råd.

Fredag: Kl. 09.00- 11.00: Om kvinner i krig og konflikt ved tidligere FN-ambassadør May Britt Theorin – Om FNs resolusjon om kvinner i krig og konflikt, 1325 Kl. 11.00- 13.00: Retten til et liv uten vold er en del av FNs menneskerettigheter. Om det internasjonale arbeidet mot vold mot kvinner i et historisk, politiske og overordna perspektiv. Fra enkeltindivid til kollektiv betydning. Ved Krisesentersekretariatet v informasjonsrådgiver Lone Alice Johansen. Kl. 13.00 – 13.30: Avslutning av samling. Evaluering. Oppsummering

Tredje samling: 18.-20. mars 2015

Onsdag 15. april: 09.00 – 09.15: Innledning ved prosjektleder Arna Meisfjord og faglig leder og advokat Gunhild Vehusheia. Mål med samlingen. 09.15 – 12.00: Hva møter kvinner utsatt for vold i hjemmet hos politi og rettsvesen? Spesielle utfordringer for voldsutsatte kvinner som mødre. Ved Gunhild Vehusheia og Ellen. Dialog og samtale 11.15 – 12.00 Lunsj 13.00 – 15.00: Utvalgte lovbestemmelser #vold i nære relasjoner #besøksforbud #voldsalarm #omvendt voldsalarm 15.00 – 17.00 Praktiske råd og tips i forkant – underveis og etter en anmeldelse og straffesak som omhandler vold og/eller voldtekt. Gunhild Vehusheia – Vurdering av anmeldelse? Gjennomføring av avhør. Straffesaker vs sivile saker. Bevissikring. Bistandsadvokatens rolle Rett til gratis advokat? Klage.

Torsdag: Kl. 09.00- 10.00: Kultursensitivt perspektiv v/ Gunhild Vehusheia Doktorgradsstipendiat Margareta Uttjek fra Universitetet i Umeå – Förebyggande insatser mot våld och hot mot samekvinnor och –barn Kl. 10.15 – 15.00: Vold i nære relasjoner. Voldsdefinisjoner, avdekkende samtale og utfordringer knyttet til opplysningsplikt og avvergeplikt. Spesialkonsulent Jens Salamonsen og rådgiver Ole Greger Lillevik, RVTS Nord Kl. 12.00- 12.45: Lunsj Kl. 15.00-17.00: Forberedelse av problemstillinger til eksamen. Framlegging og diskusjon, gruppevis. Oppsummering og evaluering. Videre arbeid fremover. Ved Arna Meisfjord.

Fredag: Kl. 09.00 – 11.30: Forholdet mellom kultur og vold ved professor Berit Ås Kl. 11.30-12.00: Lunsj Kl. 12.00-13.30: Avslutning. Evaluering av opplæringen. Arbeidsform: – Forelesning – Selvstudium i forkant av studiet samt underveis – Utarbeidelse av refleksjonsnotat – Pauser når vi trenger det i tillegg til lunsj – Summegrupper underveis

 

Spørsmål eller kommentarer kan sendes til:
Arna Meisfjord: arna.meisfjord@hotmail.no eller
Gunhild Vehusheia: vehusheia@salomon-johansen.no

Retten til et liv uten vold. Innhold og søknad

Det er fortsatt mulig å melde seg på studiet vold mot kvinner, «Retten til et liv uten vold». Studiet er på 15 studiepoeng, deltid og samlingsbasert. Fristen er 5. august.
Studiet er godkjent som høyskolestudium, og gir studiepoeng, gyldige i alle nordiske land.

Delemnet vil gi god kunnskap om det lovverket og de internasjonale avtaler og konvensjoner som forplikter Norge til å sikre kvinner et liv uten vold. Det vil bli gitt mange praktiske eksempler. Det vil også drøftes hvordan vi kan arbeide for å forebygge vold og hvordan lovene kan anvendes mer i det holdningsskapende arbeidet.

Studiet er bygd opp med tre samlinger, dagene torsdag til lørdag i uke 41 og 46 i 2013 og uke 10 i 2014. Undervisningen vil delvis bli basert på kurs, delvis forelesning. Det vil bli et litteraturstudium på omtrent 800 sider. Man vil få tilbud om innkvartering i studentleilighet.

Målgruppe er alle som møter problematikken vold mot kvinner i sitt arbeid, og ellers alle med interesse for temaet. Vi ønsker både studenter som tar dette som en del av sin mastergrad, og studenter som ønsker et tilbud om videreutdanning. Deltagerne vil blant annet få i oppgave utarbeide et forebyggende tiltak som eventuelt kan anvendes i relasjon til egen jobb, studie eller lokalmiljø.

Søknadsfrist; så raskt som mulig og senest 5. august 2013. Send gjerne videre til andre som kan være interessert!

Arna Meisfjord prosjektansvarleg for studiet
telefon 75 04 88 24, eller 41 45 20 51

Gunhild Vehusheia Prosjektansvarlig jurist telefon 92 46 87 10
vehusheia@salomon-johansen.no

Mer om studiet og søknad her

Program for samlingene
(Med forbehold om endringer).
15 studiepoeng i samarbeid mellom Høgskolen i Nesna og Kvinneuniversitetet i Norden.

Første samling – uke 41

Torsdag 10.10.2013:
Kl. 09.00: Velkommen ved prosjektleder Arna Meisfjord. Kulturinnslag. Hilsninger
Kl. 09.30: Åpningsforelesning ved stortingsrepresentant Anna Ljunggren: Hvordan jobber Justiskomiteen med problemfeltet vold mot kvinner? Om kvinnenettverket mot vold osv.
Kl. 11.30: Lunsj.
Kl. 12.00: Agenda og mål ved samlingen ved advflm og fagansvarlig Gunhild Vehusheia
Retten til et liv uten vold i Norge – oversikt over dagens rettslige grunnlag med et kort historisk tilbakeblikk
– Vold mot kvinner – et mangfoldig begrep
– De rettslige skrankene/de rettslige kravene/den rettslige forankringen
– Etikk/moral vs jus
– Forholdet mellom jus og politikk
– Begrepet diskriminering
– Dobbeltdiskriminering
Kl. 15.00 – 17.00: Lovverkets holdningsskapende funksjon ved Gunhild Vehusheia
– Er lovverket viktig?
– Forholdet mellom lovverk, holdninger og handlinger
– Eksempler fra andre land og andre kulturer
– Ulike fortolkningsrammer når det gjelder vold

Fredag 11.10.2013:
Kl. 09.00- 12.00: Straffelovens bestemmelser. Hva er hensikten med disse lovene? Hva er bakgrunnen for loven, forarbeidet? Straffelovens bestemmelser i et kort historisk perspektiv. Fra formelle til reelle muligheter – eksempler fra praksis.
-forbud mot
#voldtekt #vold i nære relasjoner #seksuell trakassering #seksuelle overgrep og incest #menneskehandel
(#kjøp av seksuelle tjenester, i Norge og i utlandet. #porno)
Kl. 12.00 – 13.00 Lunsj
Kl. 13.00 – 15.00 forts….
Kl. 15.00 – 17.00: Oversikt over rettigheter og plikter kvinner utsatt for vold har. Praktiske råd og tips. Ved Gunhild Vehusheia
– Vurdering av anmeldelse? Straffesaker vs sivile saker. Rett til gratis advokat?

Lørdag 12.10.2013:
Kl. 09.00: Om studiet. Om arbeidskrav og eksamen ved Arna Meisfjord
Kl. 11.30: Lunsj
Kl. 12.15: Kulturbegrepet. Forholdet mellom kultur og vold ved Berit Ås
Kl. 15.00: Avslutning første samling.

Andre samling: uke 46
Hovedtema: Det formelle grunnlaget – og det praktiske liv. Anvendelse av regelverk i praksis, både på et individuelt nivå og et samfunnsnivå.

Torsdag 14.11.2013:
Tema: Den Europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK), EU/EØS-regelverket, FNs konvensjon om å fjerne all diskriminering av kvinner (CEDAW) og FNs resolusjon om kvinner i krig og konflikt, 1325.
Kl. 09.00: Innledning ved Gunhild Vehusheia. Agenda og mål med samlingen.
Kl. 09.30:Internasjonale rettskilder ved postdoktor Helga Aune
– Hva står i de internasjonale konvensjoner og regelverk?
– Bruken av disse i Norge? Hvordan kan de brukes – og hvordan brukes de faktisk?
– Hvordan forplikter dette Norge?
-Summegrupper: Hva betyr menneskerettighetene i praksis i Norge?
Kl. 11.30 Lunsj.
Kl. 12.15: Likestillingsloven ved postdoktor Helga Aune
– Sammenhengen med det andre rettslige grunnlaget for et liv uten vold
Kl. 15.00 Retten til et liv uten vold er en del av FNs menneskerettigheter. Om det internasjonale arbeidet mot vold mot kvinner i et historisk, politiske og overordna perspektiv ved Informasjonsansvarlig i Krisesentersekretariatet; Lone Alice Johansen

Fredag 15.11.2013:
Kl. 09.00- 10.00: Kunsten å se og stille diagnose – eksempler ved Helga Aune
Kl. 10.00 – 15.00: Profesjonsansvaret ved Helga Aune og Gunhild Vehusheia
Hvilket ansvar har barnehage, skole, barnevern, politi, lege, idrettsmiljø dersom det finnes mistanker om vold? Hva kan de gjøre, og hva må de gjøre?
Hvem har ansvaret når strukturene svikter?
Kl. 11.30: Lunsj
Kl. 15.00 – 17.00 Arbeidsgivers aktivitetsplikt ved Helga Aune

Lørdag 16.11.2013:
Kl. 09.00- 15.00: Arbeidet med refleksjonsnotat/arbeidskrav for å få lov til å gå opp til eksamen ved Arna Meisfjord
– Gjennomgåing av krav til skriftlige arbeid
– alle studentene skal ha forberedt et utkast eller en skisse til notat, med problemstilling og med begrunnelse for denne.
– studentene skal gruppevis legge fram og drøfte sine problemstillinger
– framlegging i plenum så langt som tida rekker

Tredje samling: uke 10

Torsdag 6.3.2014:
09.00 – 12.00: Om kvinner i krig og konflikt ved May Britt Theorin
– Om FNs resolusjon om kvinner i krig og konflikt, 1325
– Spørsmål og drøftinger
12.00 – 13.00 Lunsj
13.00 – 17.00 Erstatningsmuligheter
Om oppreisning, mènerstatning, erstatning for utgifter, erstatning for tapt arbeidsfortjeneste og fremtidig arbeidsfortjeneste.
Foreldelse. Viktige tips og råd.
Tapt skolegang – muligheter for erstatning?
Sivilt søksmål.

Fredag 7.3.2014:
Kl. 09.00- 14.00 Om meldeplikten ved Jens Salamonsen, RVTS
– Voldsdefinisjoner, avdekkende samtale og utfordringer knyttet til opplysningsplikt og avvergeplikt.
Kl. 14.00 – 17.00. Hva møter kvinner utsatt for vold hos politi og rettsvesen?

Lørdag 7.3.2014:
Kl. 09.00- 15.00.
– Hvordan skape samfunnsmessig og individuell forståelse for grensene mellom det lovlige og ulovlige i forhold til vold mot kvinner, og hvilke utfordringer møte vi i dette arbeidet lovteknisk og praktisk?
o Veien videre
– Forberedelse av problemstillinger til eksamen.
– Framlegging og diskusjon, gruppevis og i plenum.
Arbeidsform:
– Samlinger på Høgskolen i Nesna
o Forelesning/kurs
o Pauser når vi trenger det i tillegg til lunsj
o Summegrupper underveis
o Grupper torsdag kveld mellom 19.00 og 20.00 – bistand fra kursholdere dersom behov
– Selvstudium i forkant av studiet samt underveis
– Individuell veiledning
– Utarbeidelse av refleksjonsnotat
– Skriftlig besvarelse (utviklingsoppgave)

Spørsmål eller kommentarer kan sendes til:
Arna Meisfjord: arna.meisfjord@hotmail.no eller
Gunhild Vehusheia: vehusheia@salomon-johansen.no

Nytt studium i vold mot kvinner

Kvinneuniversitetet i Norden tilbyr nå studiet Vold mot kvinner i samarbeid med Høgskolen i Nesna. Studiet er et samlingsbasert etter- og videreutdanningsstudium på 60 studiepoeng, over to år. Målgruppen er alle med generell studiekompetanse som vil komme til å arbeide med tematikken, som f.eks. politi, sykepleiere, førskolelærere, barnevern, lærere etc. Opptak skjer gjennom Samordna opptak fra 1. februar 2013.

I forbindelse med oppstarten av faget arrangerer vi 1. mars en konferanse i Mo i Rana.