Retten til et liv uten vold. Innhold og søknad

Det er fortsatt mulig å melde seg på studiet vold mot kvinner, «Retten til et liv uten vold». Studiet er på 15 studiepoeng, deltid og samlingsbasert. Fristen er 5. august.
Studiet er godkjent som høyskolestudium, og gir studiepoeng, gyldige i alle nordiske land.

Delemnet vil gi god kunnskap om det lovverket og de internasjonale avtaler og konvensjoner som forplikter Norge til å sikre kvinner et liv uten vold. Det vil bli gitt mange praktiske eksempler. Det vil også drøftes hvordan vi kan arbeide for å forebygge vold og hvordan lovene kan anvendes mer i det holdningsskapende arbeidet.

Studiet er bygd opp med tre samlinger, dagene torsdag til lørdag i uke 41 og 46 i 2013 og uke 10 i 2014. Undervisningen vil delvis bli basert på kurs, delvis forelesning. Det vil bli et litteraturstudium på omtrent 800 sider. Man vil få tilbud om innkvartering i studentleilighet.

Målgruppe er alle som møter problematikken vold mot kvinner i sitt arbeid, og ellers alle med interesse for temaet. Vi ønsker både studenter som tar dette som en del av sin mastergrad, og studenter som ønsker et tilbud om videreutdanning. Deltagerne vil blant annet få i oppgave utarbeide et forebyggende tiltak som eventuelt kan anvendes i relasjon til egen jobb, studie eller lokalmiljø.

Søknadsfrist; så raskt som mulig og senest 5. august 2013. Send gjerne videre til andre som kan være interessert!

Arna Meisfjord prosjektansvarleg for studiet
telefon 75 04 88 24, eller 41 45 20 51

Gunhild Vehusheia Prosjektansvarlig jurist telefon 92 46 87 10
vehusheia@salomon-johansen.no

Mer om studiet og søknad her

Program for samlingene
(Med forbehold om endringer).
15 studiepoeng i samarbeid mellom Høgskolen i Nesna og Kvinneuniversitetet i Norden.

Første samling – uke 41

Torsdag 10.10.2013:
Kl. 09.00: Velkommen ved prosjektleder Arna Meisfjord. Kulturinnslag. Hilsninger
Kl. 09.30: Åpningsforelesning ved stortingsrepresentant Anna Ljunggren: Hvordan jobber Justiskomiteen med problemfeltet vold mot kvinner? Om kvinnenettverket mot vold osv.
Kl. 11.30: Lunsj.
Kl. 12.00: Agenda og mål ved samlingen ved advflm og fagansvarlig Gunhild Vehusheia
Retten til et liv uten vold i Norge – oversikt over dagens rettslige grunnlag med et kort historisk tilbakeblikk
– Vold mot kvinner – et mangfoldig begrep
– De rettslige skrankene/de rettslige kravene/den rettslige forankringen
– Etikk/moral vs jus
– Forholdet mellom jus og politikk
– Begrepet diskriminering
– Dobbeltdiskriminering
Kl. 15.00 – 17.00: Lovverkets holdningsskapende funksjon ved Gunhild Vehusheia
– Er lovverket viktig?
– Forholdet mellom lovverk, holdninger og handlinger
– Eksempler fra andre land og andre kulturer
– Ulike fortolkningsrammer når det gjelder vold

Fredag 11.10.2013:
Kl. 09.00- 12.00: Straffelovens bestemmelser. Hva er hensikten med disse lovene? Hva er bakgrunnen for loven, forarbeidet? Straffelovens bestemmelser i et kort historisk perspektiv. Fra formelle til reelle muligheter – eksempler fra praksis.
-forbud mot
#voldtekt #vold i nære relasjoner #seksuell trakassering #seksuelle overgrep og incest #menneskehandel
(#kjøp av seksuelle tjenester, i Norge og i utlandet. #porno)
Kl. 12.00 – 13.00 Lunsj
Kl. 13.00 – 15.00 forts….
Kl. 15.00 – 17.00: Oversikt over rettigheter og plikter kvinner utsatt for vold har. Praktiske råd og tips. Ved Gunhild Vehusheia
– Vurdering av anmeldelse? Straffesaker vs sivile saker. Rett til gratis advokat?

Lørdag 12.10.2013:
Kl. 09.00: Om studiet. Om arbeidskrav og eksamen ved Arna Meisfjord
Kl. 11.30: Lunsj
Kl. 12.15: Kulturbegrepet. Forholdet mellom kultur og vold ved Berit Ås
Kl. 15.00: Avslutning første samling.

Andre samling: uke 46
Hovedtema: Det formelle grunnlaget – og det praktiske liv. Anvendelse av regelverk i praksis, både på et individuelt nivå og et samfunnsnivå.

Torsdag 14.11.2013:
Tema: Den Europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK), EU/EØS-regelverket, FNs konvensjon om å fjerne all diskriminering av kvinner (CEDAW) og FNs resolusjon om kvinner i krig og konflikt, 1325.
Kl. 09.00: Innledning ved Gunhild Vehusheia. Agenda og mål med samlingen.
Kl. 09.30:Internasjonale rettskilder ved postdoktor Helga Aune
– Hva står i de internasjonale konvensjoner og regelverk?
– Bruken av disse i Norge? Hvordan kan de brukes – og hvordan brukes de faktisk?
– Hvordan forplikter dette Norge?
-Summegrupper: Hva betyr menneskerettighetene i praksis i Norge?
Kl. 11.30 Lunsj.
Kl. 12.15: Likestillingsloven ved postdoktor Helga Aune
– Sammenhengen med det andre rettslige grunnlaget for et liv uten vold
Kl. 15.00 Retten til et liv uten vold er en del av FNs menneskerettigheter. Om det internasjonale arbeidet mot vold mot kvinner i et historisk, politiske og overordna perspektiv ved Informasjonsansvarlig i Krisesentersekretariatet; Lone Alice Johansen

Fredag 15.11.2013:
Kl. 09.00- 10.00: Kunsten å se og stille diagnose – eksempler ved Helga Aune
Kl. 10.00 – 15.00: Profesjonsansvaret ved Helga Aune og Gunhild Vehusheia
Hvilket ansvar har barnehage, skole, barnevern, politi, lege, idrettsmiljø dersom det finnes mistanker om vold? Hva kan de gjøre, og hva må de gjøre?
Hvem har ansvaret når strukturene svikter?
Kl. 11.30: Lunsj
Kl. 15.00 – 17.00 Arbeidsgivers aktivitetsplikt ved Helga Aune

Lørdag 16.11.2013:
Kl. 09.00- 15.00: Arbeidet med refleksjonsnotat/arbeidskrav for å få lov til å gå opp til eksamen ved Arna Meisfjord
– Gjennomgåing av krav til skriftlige arbeid
– alle studentene skal ha forberedt et utkast eller en skisse til notat, med problemstilling og med begrunnelse for denne.
– studentene skal gruppevis legge fram og drøfte sine problemstillinger
– framlegging i plenum så langt som tida rekker

Tredje samling: uke 10

Torsdag 6.3.2014:
09.00 – 12.00: Om kvinner i krig og konflikt ved May Britt Theorin
– Om FNs resolusjon om kvinner i krig og konflikt, 1325
– Spørsmål og drøftinger
12.00 – 13.00 Lunsj
13.00 – 17.00 Erstatningsmuligheter
Om oppreisning, mènerstatning, erstatning for utgifter, erstatning for tapt arbeidsfortjeneste og fremtidig arbeidsfortjeneste.
Foreldelse. Viktige tips og råd.
Tapt skolegang – muligheter for erstatning?
Sivilt søksmål.

Fredag 7.3.2014:
Kl. 09.00- 14.00 Om meldeplikten ved Jens Salamonsen, RVTS
– Voldsdefinisjoner, avdekkende samtale og utfordringer knyttet til opplysningsplikt og avvergeplikt.
Kl. 14.00 – 17.00. Hva møter kvinner utsatt for vold hos politi og rettsvesen?

Lørdag 7.3.2014:
Kl. 09.00- 15.00.
– Hvordan skape samfunnsmessig og individuell forståelse for grensene mellom det lovlige og ulovlige i forhold til vold mot kvinner, og hvilke utfordringer møte vi i dette arbeidet lovteknisk og praktisk?
o Veien videre
– Forberedelse av problemstillinger til eksamen.
– Framlegging og diskusjon, gruppevis og i plenum.
Arbeidsform:
– Samlinger på Høgskolen i Nesna
o Forelesning/kurs
o Pauser når vi trenger det i tillegg til lunsj
o Summegrupper underveis
o Grupper torsdag kveld mellom 19.00 og 20.00 – bistand fra kursholdere dersom behov
– Selvstudium i forkant av studiet samt underveis
– Individuell veiledning
– Utarbeidelse av refleksjonsnotat
– Skriftlig besvarelse (utviklingsoppgave)

Spørsmål eller kommentarer kan sendes til:
Arna Meisfjord: arna.meisfjord@hotmail.no eller
Gunhild Vehusheia: vehusheia@salomon-johansen.no