Vi bidrar til kunnskapsnettverk i Ungarn

EEA Grants/Norway GrantsDet norsk-ungarske samarbeidsprosjektet, NORA-nettverket, mellom organisasjonen Joliet i Budapest og Kvinneuniversitetet i Norden er finansiert av norske EØS-midler og går over to år. Hoveddelen av prosjektet gjennomføres i Ungarn med norsk finansiering. Vi bidrar med ekspertise i løpet av prosjektet.

Prosjektet skal bygge opp et nettverk mellom ungarske organisasjoner som jobber med ulike arbeidsmarkedstiltak og skolere dem i veiledning av mødre som vil tilbake til arbeidsmarkedet etter foreldrepermisjon. Prosjektet har dermed et ”tren-trenerne”-design, der målet er å få i gang lokale nettverk og lokal aktivitet i de byene der deltakerorganisasjonene holder til.

Ungarske kvinners arbeidsmarkedsdeltakelse er veldig lav, på nivå med Norge på 1970-tallet (44%), og blant mødre til barn under tre er bare 11% i lønnet arbeid, lavest i EU. Til sammenlikning er langt de fleste kvinner i Norge i lønnet arbeid og småbarnsmødre mer enn andre.

Ungarske kvinner møter mange hindringer på arbeidsmarkedet, det er stor mangel på barnehager, og de er så dyre at det for mange ikke lønner seg. Permisjonstiden er lang, på hele tre år, og man regnes ikke som yrkesaktiv under permisjon slik at man mister ansiennitet og pensjonsopptjening. Det er ganske vanlig at kvinner blir oppsagt i løpet av permisjonstiden. Tradisjonelle holdninger rår, og kvinners kår er dårlige også på andre måter. Bare 9% av parlamentsmedlemmene er kvinner, som også er på bunn i Europa, og voldstallene er høye, med omkring 200 partnerdrap på kvinner pr. år, i en befolkning på 9 millioner. Mange mener dette bare er toppen av isfjellet, og at mange drap forblir uoppklart. I Norge blir i sammenlikning underkant av ti kvinner i året drept av partner. De ungarske fødselstallene er lavest i EU, med 1,2 barn pr kvinne, mot Norge som har et relativt høyt og stabilt fødselstall (1,9).

Situasjonen i Ungarn er politisk meget vanskelig, og kvinneorganisasjoner og likestillingstiltak blir i hovedsak finansiert gjennom EU og andre eksterne kilder som dette EØS-prosjektet.

Joliet er en liten organisasjon med fire ansatte. De gjennomfører ulike arbeidsmarkedsprosjekter og har blant annet en arbeidsrettet veiledningstjeneste for mødre. 9 organisasjoner er valgt ut til å delta i dette prosjektet. De kommer fra åtte forskjellige byer/distrikter og arbeider med ulike utsatte grupper, noen med mødre, andre med funksjonshemmede, men de fleste har ikke erfaring med å jobbe med målgruppen mødre som vil tilbake til arbeidsmarkedet.

Gjennom nettverket vil de få opplæring i veiledning og lovverk samt hjelp til å møte lokale bedrifter og utvikle lokale nettverk som kan bidras til at kvinner får jobb. De skal også delta i et forskningsprosjekt der de skal samle inn lokal arbeidsmarkedsstatistikk, ettersom det mangler statistikk på lokalt nivå , og nasjonal statistikk er mangelfull, ikke gjøres tilgjengelig, og til dels er upålitelig. Forskningsprosjektet gjennomføres i samarbeid med Eötvös Loránd Universitet i Budapest.