Kategoriarkiv: Seminar

Invitasjon til seminar: Demokrati i Norge 2014? Sápmi/Norge: #Kvinners rettigheter #Vold mot kvinner

Du/dere inviteres herved til seminar som arrangeres på Litteraturhuset, Kjelleren, fredag 6. juni kl. 09.30-16.30.

Seminaret er i regi av SNF-Sámi NissonForum/Samisk kvinneForum, Karasjok og Kvinneuniversitetet i Norden-KvinNor, Høgskolen i Nesna.

www.saminissonforum.org

www.kvinnor.no

Formål med seminaret er å:

1.      Belyse samiske kvinners rettigheter i Norge i et nasjonalt og et urfolksperspektiv, og

2.      Å rette fokus på forebygging av vold mot kvinner. Vold mot kvinner er et stort samfunnsproblem. Forsking viser at det har en forebyggende effekt når vold mot kvinner blir satt på dagsorden i den offentlige debatt. Politikere fra alle parti har et særskilt ansvar for å realisere kvinners rettigheter til et liv uten vold.

Kvinneuniversitetet i Norden er en stiftelse som har som formål å løfte fram kvinners perspektiv i den generelle samfunnsdebatten. Forebygging av vold mot kvinner er et av de områdene som Kvinneuniversitetet i Norden særlig jobber med.

SNF-Samisk KvinneForum er en internasjonal samisk organisasjon for og av samiske kvinner i fire land: Norge, Sverige, Finland og Russland.

Arrangementet foregår på norsk.

Deltagelsen er gratis.

Kvinners økonomi – et forsømt likestillingsproblem

I løpet av dette kurset over en og en halv dag skal vi undersøke kvinners økonomi og kvinners rolle i den norske økonomien. Lørdag den 12.oktober holder vi kurset for LO i Oslo.

Kurset vil ta opp tema som:

Kan man forsørge seg på kvinnelønn? Hvorfor er det tilsynelatende så vanskelig å gjøre noe med kvinnelønna? Gir pappaperm likelønn? Jobber kvinner for lite? Er deltidsarbeidende kvinner en byrde for mannen? Eller er det kvinners deltid som gjør at menn kan jobbe mer? Hva skjer med kvinners økonomi når barnetrygd og overgangsstønad reduseres? Hva betyr regler ved samlivsbrudd for kvinners økonomi? Hvorfor blir flere kvinner minstepensjonister? Hvorfor får Norge kritikk av FNs kvinnekonvensjon for reglene ved samlivsbrudd og pensjonsreformen? Er det bare lønnsarbeid som skaper verdier? Hva er sammenhengen mellom ulønnet og lønnet arbeid i samfunnet, i familiene og i økonomien? Kan man være fattig selv om mannen tjener bra? Omsorgsarbeidet, og omsorgssektorens betydning for økonomien og samfunnet. Hva er omsorg og annet ulønnet arbeid verd? Skal ulønnet husholdarbeid telle med i nasjonalregnskapet? Hvordan bidrar offentlig pengebruk til ulikhet mellom kvinner og menn? Hva har kvinners økonomi med menneskerettigheter å gjøre?

Kurset vil veksle mellom innledninger og diskusjoner i små grupper og plenum.
Målet er å lære og diskutere for å forandre.

Disse medvirker:
Kursansvarlig Margunn Bjørnholt, sosiolog, forsker på arbeid , familie og likestilling og redaktør av kommende bok om feministisk økonomi
Charlotte Koren , økonom, forsker, forfatter av boka Kvinnenes rolle i norsk økonomi
Berit Ås, sosialpsykolog, professor emerita, tidligere politiker og hersketeknikkenes mor

Litteratur
Det er ikke nødvendig å forberede seg, men for dem som vil er det en liste over et lite utvalg av aktuell litteratur:

Kvinnene i norsk økonomi, av Charlotte Koren, 2013, Universitetsforlaget
Evt les intervju med Koren her:
http://kilden.forskningsradet.no/c17251/artikkel/vis.html?tid=82970

Verdien av ulønnet husholdsarbeid. Oppvask, oppussing og barnepass – hva hvis noen andre hadde gjort det i stedet?, av Ann Lisbet Brathaug, Nina Bruvik Westberg, Statistisk sentralbyrå, Samfunnsspeilet, 2012/4 http://www.ssb.no/kultur-og-fritid/artikler-og-publikasjoner/oppvask-oppussing-og-barnepass-hva-hvis-noen-andre-hadde-gjort-det-i-stedet

Kvinners økonomi et samfunnsansvar, kronikk i Dagens næringsliv av Margunn Bjørnholt: http://www.margunnbjornholt.no/kvinners-okonomi-et-samfunnsansvar

Deltidsfella, av Ingerid Wergeland, Manifest analyse

Norges offentlige utredninger 2008: 6. Kjønn og lønn. Fakta, analyser og virkemidler for likelønn.

Pengar nu! Handbok i gender budgeting fra Sveriges Kvinnolobby http://sverigeskvinnolobby.se/wp-content/uploads/2008/08/Gender-Budgeting-handbok-081006.pdf

Gerd Liv Valla på Helgelandsturne i forbindelse med Stemmerettsjubileet

Kvinneuniversitetet i Norden arrangerer i uke 40 en turne med Gerd Liv Valla i 5 kommuner på Helgeland. Valla vil besøke Rana, Nesna, Lurøy, Dønna og Leirfjord kommuner i løpet av 5 dager. Gerd Liv Valla har vært en tydelig stemme i norsk samfunnsliv med flere sentrale tillitsverv, ikke minst gjennom sin tid som LO-leder, og er i så måte en meget god representant for sterke kvinnestemmer.
De enkelte kommunene har en ansvarlig person som har fått ansvar for å lage sitt eget opplegg rundt arrangementet.
Turneen er støttet av Nordland fylkeskommune som har bevilget penger fra «kvinnemillionen» til prosjektet.
Her er ruta for Vallas Helgelandsturne:
Mandag 30. september: Mo i Rana (Rana bibliotek)
Tirsdag 1. oktober: Nesna
Onsdag 2. oktober: Lurøy (Lurøy bibliotek)
Torsdag 3. oktober: Dønna (Dønnes gård)
Fredag 5. oktober: Leirfjord

Kvinnedagen markeres på Nesna

«Er du halt er du lam, har du vilje kjem du fram»

8. mars på Nesna

fredrikke_t2

Vi markerer Kvinnedagen fredag 8. mars

På Høgskolen i Nesna

Klokken 18.00.

Program

Rigmor Bosness: Marie Mørch Skotsvær «Kjæringa mot strømmen»

Rigmor Brox Antonsen:    «Fredrikke Tønder Olsen»

Anne Severinsen samtaler med Arna Meisfjord

Enkel servering. Vel møtt!

Vellykket konferanse 1. mars

Konferansen «Retten til et liv uten vold» ble avholdt i Høgskolen i Nesnas lokaler i Mo i Rana. Over 30 deltakere fikk med seg et variert og spennende program. Vi er veldig fornøyde både med oppmøtet og sammensetningen. Det deltok representanter fra blant annet Rana kommune, Polarsirkelen videregående skole, Helgeland politidistrikt, ulike krisesenter i regionen, rustjenesten og barnevernsinstitusjoner.

Ragnhild Bjørnebekk fra Politihøgskolen i Oslo snakket om fenomenet vold. Kjersti Alsaker fra Høgskolen i Bergen la fram resultater fra undersøkelser som er gjort i forbindelse med å se på voldens betydning for kvinners helse. Gunhild Vehushei, advokat og styreleder i KvinNor tok for seg temate om kvinners rettsvern i Norge, mens Linda Sjåfjell presenterte emner fra sitt pågående doktorgradsarbeid ved universitetet i Nordland. Studiet vekker stor interesse, og vi håper nå at mange nok søker på det.

Hildeog Arna
Arna Meisfjord og Hilde Rokkan var fornøyde med konferansen. Klikk på bildet for å komme til artikkel i Rana Blad.

Sårbarhet som grunnlag for rettferdighet i de nordiske landene

Workshop med professor Martha Albertson Fineman, Emory University School of Law, arrangert av Kvinneuniversitetet i Norden i samarbeid med forskningsgruppen Rätt och utsatthet, Juridiska fakulteten ved Lunds universitet, og forskningsgruppen Rettigheter, individer, kultur og samfunn (RIKS), Det juridiske fakultet, UiO, 14-15. august 2012 på Sem gjestegård.

Workshopen er en del av teoriutvikling om likestilling og kjønnsrettferdighet ved Kvinneuniversitetet i Norden. Målet med workshopen var å utforske en ny teori om rettferdighet, Martha Finemans sårbarhetstilnærming, og relevansen av denne i en nordisk sammenheng. Workshopen samlet forskere fra de tre skandinaviske landene, samt fra andre europeiske land. Temaene spente vidt, blant annet Menneskeretighetsdomstolen, vold mot kvinner, deltidsarbeid og statlig organisering av omsorg til teoribidrag som sårbarhetstilnærmingen i forhold til andre mye brukte teorier om rettferdighet og sårbarhetstilnærmingen som en mulig måte å håndtere likhet og forskjell mellom kvinner og menn. Deltakerne kom fra ulike fag, med overvekt av jus, men også teologi, sosiologi og sosialantropologi. Workshopen var det første forsøket på å arbeide systematisk med Finemans tilnærming i en nordisk sammenheng, og var svært vellykket. På bakgrunn av workshopen planlegges et særnummer med bidrag fra workshopen i det nordiske tidsskriftet Retfærd i 2013.

Les mer her.