Kvinneuniversitetet i Norden krever at sexkjøpsloven beholdes

Prostitusjon er en skadelig, kvinneundertrykkende praksis. Helsekonsekvensene er store for de fleste av kvinnene som er i prostitusjon. I tillegg opprettholder prostitusjonssystemet den stereotype forestillingen om at kvinners kropper hele tiden skal være tilgjengelige for menn. Dette er holdninger vi vet ligger til grunn for andre former for vold mot kvinner som for eksempel seksuell trakassering, voldtekt og vold i nære relasjoner. Vi trenger derfor tydelige lover og regler for å forebygge mot og forhindre prostitusjon. Sexkjøpsloven er et av de viktigste verktøyene for å oppnå likestilling, minske menns mot vold mot kvinner og redusere menneskehandelen. Regjeringen må ikke ta vekk loven, men tvert imot styrke håndhevingen av den. I tillegg må regjeringen styrke tiltak og programmer for å gi kvinner som vil ut av prostitusjon reelle alternativer til prostitusjon.