Alle innlegg av Redaksjonen

Berit Ås , Kvinneuniversitetets mor fyller 89 år

Kvinneforkjemperen Berit Ås fyller 89 år 10.april, 2017. Vi gratulerer en stor samfunnsbygger som fortsatt har ideer, energi og vilje til å stå på for rettferdighet og kvinnesolidaritet. Som utdannet sosialpsykolog er hun mest kjent for synliggjøring av de fem hersketeknikkene som spesielt menn kan benytte for å holde kvinner utenfor maktposisjoner. Hun har stiftet en rekke organisasjoner, blant annet Kvinner for fred og Kvinneuniversitetet på Løten og Kvinneuniversitetet i Norden.

Samfunnsviter Dagrunn Grønbech skriver om Berit Ås

8. mars på Nesna

Kvinneuniversitetet i Norden har vore med og laga 8.marsarrangement på Nesna sidan vi vart etablert i 2011. I år har initiativtakarane fått namnet «8.marsklubben» og består av Anne Mette Rosø, Siril Finne og Arna Meisfjord. Stortingskandidat for SV i Nordland, Mona Fagerås vil halde eit innlegg på arrangementet. SV reknar seg som eit feministisk parti og kva dette betyr, vil vi sikkert få høre meir om på 8.mars.

På programmet står og representantar frå Ungdomsrådet på Nesna som vil fortelle om korleis dei engasjerer seg i saker som gjeld den internasjonale kvinnedagen. Det vil bli kulturinnslag og kvinnekafe. Alle interesserte er hjarteleg velkomne.

Se program

Artikkel: Kvinneforkjemperen Katti Anker Møller

Samfunnsviter dr. philos Dagrunn Grønbech skriver om kvinneforkjemperen Katti Anker Møller brøytet vei for mange kvinner og mødre for retten til å bestemme over egen kropp og hun sikret barns rettigheter gjennom barnelovene. Katti opplevde morens strev med å ta seg av sine ti barn og at hun døde bare femti år gammel. Arbeidet for seksualopplysning og prevensjon ble derfor stående sentralt. Dette i likhet med å avkriminalisere abort. Gjennom foredragsvirksomhet og artikler argumenterte hun for å styrke kvinner og barns sosiale kår. Katti Anker Møller kan derfor regnes som en av grunnleggerne av den norske velferdsstaten

Les hele artikkelen

 

Bokomtale: «Når et spebarn dør. Sorghåndtering i et sykehus» av Dagrunn Grønbech

På begynnelsen av 1900-tallet døde nesten ett av ti spedbarn i Norge. I dag dør omlag tre av tusen. Selv om spedbarnsdødeligheten har gått ned, bærer mange foreldre på sorgen over barn etter sykdom, ulykker eller selvmord. Sorgprosessen er ikke lik for alle, men sorgen kan føles lettere når erfaringer deles.

Boka Når et spedbarn dør. Sorghåndtering i et sykehus. Abstrakt forlag (2016), er skrevet av Dagrunn Grønbech som selv har mistet to spedbarn. Begge døde av en sjelden muskelsykdom og måtte behandles i sykehus. Boka gir innsikt i terminalpleie for et spedbarn og viser hvordan det oppleves å være pårørende i en spedbarnsavdeling og talerør for et barn uten verbalspråk. Den beskriver hvordan det er å miste barn og sorgen knyttet til dette, uten særlig adekvat oppfølging fra helsevesenet. Selv om barnet som pasient fikk god pleie, ble foreldrenes tilværelse og situasjon lite forstått og ivaretatt. Dagrunn Grønbech er samfunnsviter og gir en analyse av pleieroller, arbeidsfordeling og omsorgsforståelse i et sykehus basert på yrkeshierarki. Det stilles spørsmål ved om omsorgspleien blir skadelidende i en framvekst av instrumentell og teknologisk løsninger i pasientbehandlingen.

Boka henvender seg særlig til helsepersonell og de som arbeider med mennesker som er hjelpetrengende. Den vil egne seg både for ansatte og for studenter innenfor helsefag og profesjonsstudier med tanke på arbeid i helsesektoren.

 

Dagrunn Grønbech valgt inn i styret

Dagrunn Grønbech

Dagrunn Grønbech er valgt inn i styret for Kvinneuniversitetet i Norden og vil bidra med tekster på vår nettside.

Samfunnsviter dr. philos Dagrunn Grønbech (1950) har samfunnsvitenskapelig embetseksamen fra Universitetet i Tromsø (UiT). Her har hun avlagt dr. philos graden med fokus på kystkvinners liv og virke. Dr. gradsavhandlingen er publisert i boken: Kystkvinnen, fiskerbonde og omsorgsbærer (2010/2014).

Grønbech arbeidet som førsteamanuensis ved UiT med tema innen kvinneforskning, kjønnsrollestudier og ungdomskultur. Hun er også pedagog og har lærerutdanning. Innen det pedagogiske utdanningsfeltet ved UiT hadde hun det faglige ansvaret for lektorutdanningen. Hun har utdanning i filmstudier som er utgangspunkt for et banebrytende arbeide innen visuell antropologi ved UiT. Hun har vært med å utvikle fagbrev innen fiskeindustrien. Grønbech har arbeidet med etnologisk materiale innenfor museumsvirksomhet i kyst- og gruvesamfunn. I 2016 kom boka: Når et spedbarn dør. Om sorghåndtering i et sykehus (Abstrakt forlag). Som seniorforsker er hun tilknyttet Kvinneuniversitetet i Norden, Nord Universitet, Bodø.

I Elsa Laulas ånd

I anledning av hundreårsmarkeringen av samenes organisering i Norge, samarbeider SNF, Samisk Kvinneforum, Vefsn Museum og Kvinneuniversitetet i Norden, om seminaret «I Elsa Laulas ånd: Seminar om kvinners rettigheter anno 2017».

Seminaret foregår i Trondheim den 11. februar, 2017. Fra Kvinneuniversitetet i Norden deltar styreleder Kjersti Kvalvik og styremedlemmene Kari Sommerseth Jacobsen og Arna Meisfjord. Kjersti Kvalvik skal delta i ledelsen av seminaret. Kari Sommerseth Jacobsen skal snakke om kvinners rett til en historie og hun vil i den forbindelse legge særlig vekt på Elsa Laulas liv og kamp for samenes rettigheter. Arna Meisfjord vil snakke om kvinners rett til et liv uten vold.

Mer om seminaret finner du på Facebook: https://www.facebook.com/events/14414604059159761 

Se programmet for arrangementet

 Artikkel om Berit Ås og de fem hersketeknikkene

Kvinnesakspolitikeren Berit Ås har kjempet for kvinners rettigheter, både på nasjonalt og internasjonalt nivå, men er kanskje først og fremst kjent for utviklingen av de fem hersketeknikker. Som sosialpsykolog og på grunnlag av sine erfaringer fra den politiske arena, observerte og samlet hun inntrykk av menns maktposisjoner i det politiske spillet. Menns atferd og oppførsel overfor kvinner de skulle samarbeide med i politikken, manifesterte seg i en bok om de maskuline hersketeknikkene. Endring av kjønnsstereotypier og atferdsmønster skjer bare ved at en avslører manipulering som et maktmiddel der menn sikrer seg og beholder kontrollen over kvinner. Både i politikken og i arbeidslivet er det viktig å posisjonere seg som god kollega ved å vise hverandre respekt, uavhengig av kjønn. Hersketeknikkene har vært benyttet på selvbevissthetskurs for kvinner. De er brukt som nøkkel til forståelsen av hvordan kvinner kan utelukkes, ignoreres og latterliggjøres både offentlig og privat. De fem hersketeknikkene er allmenngyldige og er oversatt til mer enn 20 språk.

Tekst: Seniorforsker Dagrunn Grønbech. Kvinneuniversitetet i Norden.

Les artikkelen

Foredrag av Torild Skard

Torild Skard feira sin åttiårsdag på Det Norske teateret tirsdag den 29. november, 2016. I den samanhengen vart det arrangert eit flott seminar, der det vart drøfta ein feminisme for framtida. Kortversjonen av Torild Skard sitt eige foredrag frå seminaret, har vi fått høve til å legge ut på Kvinneuniversitetet i Norden si heimeside.

Les det her

Forebygging av vold mot kvinner og barn (avisa Helgelendingen)

Kvinner fra Helgeland er ildsjeler for en nasjonal konferanse om forebygging av vold mot kvinner og barn, med særlig fokus på gravide.

ildsjelerKonferansen foregår på Litteraturhuset i Oslo den 30. november. I planlegging og gjennomføring av konferansen deltar  fire ressurspersoner fra Helgeland. Det er styreleder i Kvinneuniversitetet i Norden, Kjersti Kvalvik fra Mosjøen, Arna Meisfjord fra Leirfjord, teamleder i Rana barnevernstjeneste, Gunhild Johnsen og lærer og lærerutdanner, Marian Børli Sivertsen fra Nord Universitetet.– Vi er veldig stolte av at vi nå kan gå ut med invitasjon til denne konferansen og vi er også veldig stolte av at vi har en slik sterk deltakelse fra Helgeland i planlegging og i programmet, sier styreleder i Kvinneuniversitetet i Norden, Kjersti Kvalvik i ei pressemelding.

– I denne konferansen prøver vi å få med både det forskingsbaserte perspektivet og den erfaringsbaserte kunnskapen. Derfor tror vi at konferansen vil være nyttig for alle som møter problematikken vold mot kvinner og barn i sitt arbeid, tilføyer Arna Meisfjord, medlem i arbeidsgruppen for konferansen. Kristin Håland, forsker og spesialkonsulent ved Sør-Borgestad klinikken, skal holde innledningsforedraget på konferansen.

Tekst: Marit Almendingen, Helgelendingen. (Artikkelen er tidligere publisert i avisa Helgelendingen)