Retten til et liv uten vold: Program for samlingene

Program for samlingene
(Med forbehold om endringer).
15 studiepoeng i samarbeid mellom Høgskolen i Nesna og Kvinneuniversitetet i Norden.

Første samling: 24.-26. september 2014

Onsdag 24.9.2014: Kl. 09.00: Velkommen ved prosjektleder Arna Meisfjord. Kulturinnslag. Hilsninger Kl. 09.30: Åpningsforelesning ved xx: Hvordan jobber xx med problemfeltet vold mot kvinner? Om kvinnenettverket mot vold osv. Kl. 11.30: Lunsj. Kl. 12.30 – 13.00: Agenda og mål ved samlingen kurset og denne samlingen ved prosjektleder Arna Meisfjord og faglig leder og advokat Gunhild Vehusheia Kl. 13.00 – 15.15: Bli kjent med hverandre og studiet. Arbeidskrav og eksamen. Gjennomgang av pensum. Kort gjennomgang av samlingene. Kl. 15.30- 17.00: Kort innføring til norske rettssystemet ved Gunhild Vehusheia. Om juridisk metode. Hvorfor starte med det rettslige grunnlaget for et liv uten vold? 19.00 Felles, frivillig middag for de som kan og ønsker

Torsdag: Kl. 09.00: Utvalgte straffelovsbestemmelser #voldtekt #seksuell trakassering #seksuelle overgrep og incest. Fra formelle til reelle muligheter – eksempler fra praksis Kl. 10.00: Voldtekt– oversikt over dagens rettslige grunnlag med et kort historisk tilbakeblikk v/ doktorgradsstipendiat i samfunnsgeograf Anne Bitsch og Gunhild Vehusheia Kl. 11.30 – 12.15: Lunsj Kl. 12.15 – 14.30: – Begrepene vold, voldtekt, fornærmet, overgriper. Samtykkebegrepet. Verdige og uverdige offer. Mangfoldige begrep. Hva betyr de? Hvilken makt har språket? Etikk/moral vs jus. Forholdet mellom jus og politikk. De rettslige skrankene/de rettslige kravene/den rettslige forankringen – Ulike fortolkningsrammer når det gjelder vold Kl. 14.30 – 16.30 Kvinner – en vare? Ved Gunhild Vehusheia – Eksempel på sammenhengen mellom internasjonal og nasjonal lovgivning, jus og politikk. Om tvangsarbeid, menneskehandel, prostitusjon (sexkjøpsloven) mm. Kl. 16.30 – 17. 00 Inndeling i grupper. Valg av representanter

Fredag: Kl. 09.00 -11.30 Skrivekurs Kl. 11.30 – 12.00 Veiledning i oppgaveskriving v/ Arna Meisfjord. Hva er spesielt med juridisk oppgaveskriving v/Gunhild Vehusheia Kl. 11.30 – 13.00 Avslutning første samling. Spørsmål. Oppsummering.

Andre samling: 4. – 6. februar 2015

Onsdag 4. februar 2015: Kl. 09.00: Innledning ved prosjektleder Arna Meisfjord og advokat Gunhild Vehusheia. Agenda og mål med samlingen. 09.15 – 11.15 Arbeidet med refleksjonsnotat/arbeidskrav for å få lov til å gå opp til eksamen ved Arna Meisfjord – Gjennomgåing av krav til skriftlige arbeid – Studentene skal gruppevis legge fram og drøfte sine problemstillinger Kl. 11.15 Lunsj. Kl. 12.00 Internasjonale rettskilder ved post doc og advokat Helga Aune og Gunhild Vehusheia – Hva står i de internasjonale konvensjoner og regelverk? EMK/CEDAW/EU/ – Bruken av disse i Norge? Hvordan kan de brukes – og hvordan brukes de faktisk? – Hvordan forplikter dette Norge? -Summegrupper: Hva betyr menneskerettighetene i praksis i Norge? Kl. 14.30 – 17.00: Likestillingsloven ved Helga Aune – Begrepene diskriminering og dobbeltdiskriminering – Sammenhengen med andre rettslige grunnlaget for et liv uten vold – Kunsten å se og stille diagnose – eksempler ved Helga Aune

Torsdag: Kl. 09.00 – 11.30: Profesjonsansvaret v Helga Aune og Gunhild Vehusheia Hvilket ansvar har barnehage, skole, barnevern, politi, lege, idrettsmiljø dersom det finnes mistanker om vold? Hva kan de gjøre, og hva må de gjøre? Digital mobbing Hvem har ansvaret når strukturene svikter? Tapt skolegang – muligheter for erstatning? Kl. 11.30- 12.15 Lunsj Kl. 12.15 – 14.00 Arbeidsgivers/myndigheters aktivitetsplikt ved Helga Aune Kl. 14.15-17.00 Kort om retten til erstatning ved Gunhild Vehusheia Ansvarsgrunnlag, årsakssammenheng, tap. Generell erstatningsrett. Om oppreisning, mènerstatning, erstatning for utgifter, erstatning for tapt arbeidsfortjeneste og fremtidig arbeidsfortjeneste. Foreldelse. Viktige tips og råd.

Fredag: Kl. 09.00- 11.00: Om kvinner i krig og konflikt ved tidligere FN-ambassadør May Britt Theorin – Om FNs resolusjon om kvinner i krig og konflikt, 1325 Kl. 11.00- 13.00: Retten til et liv uten vold er en del av FNs menneskerettigheter. Om det internasjonale arbeidet mot vold mot kvinner i et historisk, politiske og overordna perspektiv. Fra enkeltindivid til kollektiv betydning. Ved Krisesentersekretariatet v informasjonsrådgiver Lone Alice Johansen. Kl. 13.00 – 13.30: Avslutning av samling. Evaluering. Oppsummering

Tredje samling: 18.-20. mars 2015

Onsdag 15. april: 09.00 – 09.15: Innledning ved prosjektleder Arna Meisfjord og faglig leder og advokat Gunhild Vehusheia. Mål med samlingen. 09.15 – 12.00: Hva møter kvinner utsatt for vold i hjemmet hos politi og rettsvesen? Spesielle utfordringer for voldsutsatte kvinner som mødre. Ved Gunhild Vehusheia og Ellen. Dialog og samtale 11.15 – 12.00 Lunsj 13.00 – 15.00: Utvalgte lovbestemmelser #vold i nære relasjoner #besøksforbud #voldsalarm #omvendt voldsalarm 15.00 – 17.00 Praktiske råd og tips i forkant – underveis og etter en anmeldelse og straffesak som omhandler vold og/eller voldtekt. Gunhild Vehusheia – Vurdering av anmeldelse? Gjennomføring av avhør. Straffesaker vs sivile saker. Bevissikring. Bistandsadvokatens rolle Rett til gratis advokat? Klage.

Torsdag: Kl. 09.00- 10.00: Kultursensitivt perspektiv v/ Gunhild Vehusheia Doktorgradsstipendiat Margareta Uttjek fra Universitetet i Umeå – Förebyggande insatser mot våld och hot mot samekvinnor och –barn Kl. 10.15 – 15.00: Vold i nære relasjoner. Voldsdefinisjoner, avdekkende samtale og utfordringer knyttet til opplysningsplikt og avvergeplikt. Spesialkonsulent Jens Salamonsen og rådgiver Ole Greger Lillevik, RVTS Nord Kl. 12.00- 12.45: Lunsj Kl. 15.00-17.00: Forberedelse av problemstillinger til eksamen. Framlegging og diskusjon, gruppevis. Oppsummering og evaluering. Videre arbeid fremover. Ved Arna Meisfjord.

Fredag: Kl. 09.00 – 11.30: Forholdet mellom kultur og vold ved professor Berit Ås Kl. 11.30-12.00: Lunsj Kl. 12.00-13.30: Avslutning. Evaluering av opplæringen. Arbeidsform: – Forelesning – Selvstudium i forkant av studiet samt underveis – Utarbeidelse av refleksjonsnotat – Pauser når vi trenger det i tillegg til lunsj – Summegrupper underveis

 

Spørsmål eller kommentarer kan sendes til:
Arna Meisfjord: arna.meisfjord@hotmail.no eller
Gunhild Vehusheia: vehusheia@salomon-johansen.no